Управление на проекти и консултации в строителството

Ние, в ДИКРИЛ Консулт ЕООД познаваме отлично процесите, свързани с проектирането и строителството, необходими за успешното и ефективно изпълнение на разнородни строителни проекти.

Разбираме и сложността им, понякога породена от технически или административни спънки и можем максимално бързо да предложим правилните решения за Вашия проект, чрез комплексна услуга, включваща:

– прединвестиционни проучвания, включително експертна оценка на имота;
– оценка на съответствието на инвестиционните проекти;
– строителен надзор при изпълнение на СМР;
– координатор по ПБЗ;
– съставяне на технически паспорт;
– осигуряване на неоходимите лабораторни измервания за въвеждане в експлоатация;
– дейности по кадастъра.

Дейностите, които изпълняваме са, както за съществуващи, така и за проекти в начални етапи на изпълнение.

Всички услуги и решения, които ДИКРИЛ Консулт ЕООД предлага, са регламентирани и в съотвествие със законите и подзаконовите нормативни актове в Република България. Съобразени са с правилата и изискванията на инвеститори, производители/доставчици на машини и оборудване, както и с добрите практики в строителния процес.

Успешното и ефективно управление на строителни проекти е изключително сложен процес и изискващо предизвикателство, с което ДИКРИЛ Консулт ЕООД се справя с ентусиазъм и лекота.

Благодарение на професионалния подход и таланта на екипа ни, дълбоката ни инженерна експертиза и отдадеността ни към постигане на желаните резултати, ние можем да предложим правилните управленски решения за вашия проект – от най-ранните етапи на осъществянето му на проектно ниво до влизанете му в експлоатация.

При управлението на проектите на нашите партньори, ДИКРИЛ Консулт ЕООД гарантира пълно съответствие между изпълнението на желаните технически спесификации, спазването на планирания времеви график и вместването в определения бюджет.