Технически паспорт

ДИКРИЛ Консулт ЕООД изготвя технически паспорти на новите строежи, на които е упражнил строителен надзор, както и на такива на които е имало друг консултант или технически ръководител, тъй като това е регламентирано от закона задължително условие за въвеждането в експлоатация на Вашия проект.

ДИКРИЛ Консулт ЕООД предлага завършено решение за техническата паспортизация на Вашия строеж, включващо събиране на цялата техническа информация за проекта (строежа), мерките за поддържане на безопасността, информация за извършени строителни и/или ремонтни дейности след въвеждане в експлоатация, както и предписанията за поддръжка и/или правилна експлоатация на съоръженията, ако има такива.