Инвеститорски контрол

Ефективното усвояване и разпределение на финансовите потоци при изпълнението на строителен проект е от първостепенно значение, както за успешното му и навременно приключване и въвеждане в експолатация, така и за неговото средно и дългосрочно развитие, за което ДИКРИЛ Консулт ЕООД се радва да Ви предложи ефикасен и резултатен инвеститорски контрол.

Услугата ни по оптимизиране на строителните разходи може да включва и:

  • Проверка на изпълнените строително-монтажни работи;
  • При необходимост измервания и остойностяване на извършените строителни дейности;
  • Утвърждаване мостри на материали и изделия, влагани в проекта;
  • Следене на графика за изпълнение на проект;
  • Следене за спазване на реда и дейностите на строителната площадка.

Добрият инвеститорски контрол подпомага спазването на договореностите между възложителя и останалите участници в строителния процес.