Енергийна ефективност

Като консултант в строителството с дългогодишен опит, ДИКРИЛ Консулт ЕООД подхожда изключително отговорно и към постигането на висока енергийна ефективност във вашите строителни проекти. Във връзка с тази цел, ние сме регистрирани от Агенцията по устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с Удостоверение за извършване на дейности по енергийната ефективност.

Ние се стремим да одобряваме решения, които са предложени от проектантите за постигане на високи нива на енергийна ефективност, гарантиращи на Вашия проект устойчивост, предвидимост и евентуална оптимизация на енергийните разходи.
Разглеждайки проекта, с всички негови технически особености, съпоставяйки го с Вашите и нормативните изисквания, ДИКРИЛ Консулт ЕООД ще извърши оценка на съответствието на проекта Ви по част Енергийна ефективност (ЕЕ).
Като сертифицирана компания, ДИКРИЛ Консулт ЕООД след упражняване на строителен надзор на строеж или без да е извършвал такъв, но след проверката му издава Сертификат за проектни енергийни характеристики, който се регистрира от АУЕР.
ДИКРИЛ си партнира с квалифицирани и опитни специалисти в широк спектър на дейности, което ни позволява да предоставяме на нашите клиенти и пълно обследване и сертифициране на съществуващи сгради във връзка с установяване на енергийната им ефективност.