Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/dikrilco/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 203
ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ - ДИКРИЛ Консулт ЕООД

Експертни оценки

ДИКРИЛ Консулт ЕООД е сред водещите компании в България в областта на оценяването. Лицинзирана през 1997г. от Агенцията по приватизация да извършва експертни оценки на недвижимо имущество, машини и съоръжения, както и цели предприятия, през 2009 г. дружеството е сертифицирано да упражнява дейността от Камара на независимите оценители в България.

Повече от 20 години на ДИКРИЛ Консулт ЕООД се доверяват редица водещи банки и обществени институции в страната. Дружеството разполага със собствена база данни и обучен експертен екип, което позволява да извършим качествено и в срок оценителските услуги. Дружеството ни разполага с представители на територията на цялата страна.

ДИКРИЛ Консулт ЕООД използва установени практики в страната и света, спазвайки действащото законодателство и стандарти в страната, които са рецепция на европейските и международни оценителски стандарти.

ДИКРИЛ Консулт ЕООД притежава дълбока експертиза и богат опит в изготвянето на експертни оценки на:

Недвижими имоти

 • Жилищни имоти и сгради, самостоятелни обекти в сгради, апартаменти, къщи, вилни сгради и други;
 • Нежилищни имоти – търговски, административни, индустриални и складови обекти, самостоятелни обекти в сгради, включително магазини, офиси, складове и заведения, хотели, бензиностанции и газстанции;
 • Поземлени имоти в и извън регулация;
 • Поземлени имоти с разрешение за строеж;
 • Незавършено строителство.
 • Документи, удостоверяващи правото на собственост върху имота; учреденото право на строеж; правото на надстрояване или пристрояване на заварена сграда; правото на собственост върху земята;
 • Актуални скици на сграда и земя, кадастрални схеми на самостоятелни обекти в сградата;
 • Строителни книжа при незавършено строителство;
 • Други документи, в зависимост от спецификата на обекта;

Цената на услугата не вклюва ДДС и се определя по договяране, според специфичните характеристики.
Срокът за изготвяне на оценката също се определя по договаряне.

Земеделски земи и трайни насаждения

 • Ниви, пасища, ливади, овощни градини, лозя, както и градини, засети с многогодишни растения (ягоди, малини и др.).
 • Документи, удостоверяващи правото на собственост върху земята;
 • Скица на поземления имот, издадена от поземлената комисия по местонахождение на имота, актуална към датата на оценката;
 • Съпътстващи документи, в зависимост от спецификата на оценявания обект.

Цена на услугата (Без ДДС): За 1 брой земеделска земя – от 100 до 300 лв.
За повече от 1 брой земеделска земя, цената се определя по договаряне спрямо броя и местонахождението на земите.
Цената за изготвяне на експертна оцена на трайни насаждения се определя по договаряне.
Срок за изготвяне на оценката: от 3 до 5 работни дни, в зависимост от вида и броя на земите.

Машини и съоръжения

 • Машини
 • Съоръжения
 • Стопански инвентар
 • Документи, удостоверяващи правото на собственост върху активите – договори, фактури, заверена инвентарна книга;
 • Информация за: Балансова стойност, Стойност на придобиване; Година на придобиване; Паспорт на машината; Копие от голям талон при превозни средства; Фактура за закупуване.

Цената на услугата (без ДДС) за един актив варира от 150 до 500 лева в зависимост от вида му. При по-голям брой активи цената на услугата се договаря.
Срок за изготвяне на оценката: От 3 до 10 работни, според вида и броя на активите.

Търговски предприятия и вземания

Професионалният ни опит в експертното оценяване на активи и имоти се разпростира и при оценката на търговски предприятия и вземания. Дикрил използва комплексна система за оценяване на търговски дружества и прилежащите им активи и/или пасиви – процедурите на Дикрил по остойностяване гарантират на клиентите ни да получат ясна и обоснована оценка на моментното състояния на своите дружества.

 • Балансови отчети и отчети за приходи и разходи за последните три години и за последния отчетен период на настоящата година;
 • Инвентаризационен опис с нанесени година на въвеждане и отчетна стойност; Сметка 201; Сметка 203; Сметка 204; Сметка 205; Сметка 206; Сметка 207; Договори за доставки; Наемни договори; Договори за застраховка; Дела, по които дружеството е ищец; Дела, по които дружеството е ответник; Справка за персонала; Основни клиенти; Конкуренти;

Цената на услугата не вклюва ДДС и се определя по договяране, според специфичните характеристики.
Срокът за изготвяне на оценката е от 7 до 14 работни дни.

ДИКРИЛ Консулт изготвя експертните оценки по избрани подходи и методи по задание от възложителите и в зависимост от целите, именно покупко-продажби, кредитиране, данъчното облагане, реализиране на сливания или продобивания, застраховетелни и други цели.