Дейности по кадастър

ДИКРИЛ Консулт ЕООД разполага в екипа си с правоспособни лица, вписани в АГГК, да извършват дейности по кадастъра.

Съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър, задължително условие за въвеждането на обектите в експлоатация или за разрешаването на ползването им, същите да бъдат нанесени в кадастъра. За целта, ние ще извършим качествено и в срок следните услуги:

– геодезическо заснемане и нанасянето в кадастъра на изградените сгради или съоръжения.
– проект за изправяне на непълнотите и грешките в кадастралната карта, с цел основните кадастрални данни да съответстват с действителното състояние и съобразени с правото на собственост. Екипът ни е на среща в случай, че имате съмнение или установите грешка в кадастралната карта.
– Геодезически услуги при необходимост или желание да разделите съсобствен поземлен имот, включително изготвяне на проект за разделянето на имота, полагане върху терена на новите граници на образуваните в резултат на разделянето поземлени имоти.