Оценка на съответствието на проектите

Всеки проект за строителен обект трябва да бъде напълно съобразен с нормативните изисквания към строежите, за което Дикрил може да предложи експертно извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект (ОСИП) със съществените изисквания към строежите.

Издържаният технически и в максимална степен окомплектован с документи инвестиционен проект, е предпоставка за бързо изготвяне на доклад от наша страна, което от своя страна ще Ви позволи за по-бързото получаване на разрешение за строеж.

За преглеждането на проекта и изготвянето на доклада за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите Дикрил разполага с екип от специалисти включващ: Архитекти, Инженери със специалности по части: Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Пътна, Геология, Геодезия, Телекомуникации, и Технолози, както и специалисти по озеленяване, пожарна безопасност, лекари по санитарно-хигиенни норми и не на последно място еколози. Всеки специалист от екипа одобрен от МРРБ ще обърне необходимото внимание на своята част от проекта, а именно проверяване на количеството и качеството на представената проектна документация, както и съответствието и с нормативните изисквания, за да може да се пристъпи към следващата стъпка, която представлява обобщаване на всичко гореизложено в обхвата на нашия Доклад за ОСИП.